Development and validation of a machine learning approach for automated severity assessment of COVID-19 based on clinical and imaging data: retrospective study

Juan Carlos Quiroz, You-Zhen Feng, Zhong-Yuan Cheng, Dana Rezazadegan, Ping-Kang Chen, Qi-Ting Lin, Long Qian, Xiao-Fang Liu, Shlomo Berkovsky, Enrico Coiera, Lei Song, Xiaoming Qiu, Sidong Liu, Xiang-Ran Cai

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Development and validation of a machine learning approach for automated severity assessment of COVID-19 based on clinical and imaging data: retrospective study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences